Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 50 metrov od hranice lesného pozemku.
Platí pre územný obvod okresu Liptovský Mikuláš od 19. júna až do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme sa zakazuje:
– Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
– zakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čiže aj spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku).

Comments are closed.